Regulamin 17. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity w Warszawie 4-13 września 2020 r.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy “17. Millennium Docs Against Gravity”, zwanej dalej „Imprezą” której organizatorem jest Against Gravity z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińska 26C / 12, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Impreza odbędzie się od 4 do 13 września 2020 roku w Warszawie.
 3. Uczestnicy Imprezy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy, a następnie powinni bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.
 4. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników Imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
  • sposób organizacji Imprezy;
  • obowiązki uczestników Imprezy;
  • warunki uczestnictwa w Imprezie
  • uprawnienia uczestników Imprezy;
  • zasady odpowiedzialności uczestników Imprezy za zachowanie niezgodne z Regulaminem;

§2 

Bilety i wstęp na imprezę

 1. Prawo wstępu na teren imprezy ma osoba posiadająca bilet wstępu lub inny dokument wydany przez Organizatora, upoważniający do wstępu na teren imprezy. Organizator może dodatkowo poprosić uczestnika imprezy o okazanie dowodu tożsamości.
 2. Wejście na teren projekcji w czasie Imprezy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika niniejszego regulaminu Imprezy.
 3. Ze względu na szczególne środki bezpieczeństwa organizator ma prawo do kontroli wchodzący na teren imprezy w szczególności:
  1. kontroli biletowej
  2. bezpieczeństwa
  3. zdrowotnej (tj. pomiarowi temperatury ciała oraz wypełnieniu ankiety zdrowotnej).
 4. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych przez Organizatora w związku z sytuacją epidemiczną.
 5. Każdy uczestnik Imprezy musi posiadać indywidualne środki ochrony osobistej w postaci maseczki ochronnej, którą należy mieć założoną już od momentu wejścia na teren obiektu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału w Imprezy osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub wykazujących postawę agresywną.
 7. Na teren imprezy mają wstęp osoby małoletnie poniżej 16. roku życia, które zobowiązane są do przebywania na teren Imprezy wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 8. Uczestnicy są zobowiązani do punktualnego stawiennictwa na projekcjach.
 9. Organizator zabrania wchodzenia ze zwierzętami na teren imprezy.
 10. Bilet upoważnia do jednokrotnego wstępu na projekcję. Organizator może wydać uczestnikowi imprezy identyfikator, upoważniającą go do przebywania w określonych strefach. Uczestnik ma obowiązek założyć identyfikator przed wejściem na teren imprezy. Z identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie lub użyczanie identyfikatora. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież identyfikatora powoduje utratę jego ważności, za co odpowiedzialność ponosi uczestnik imprezy.
 11. Rejestracja uczestników i udostępnianie biletów prowadzone są za pomocą portali współpracujących z organizatorem, które wskazane są na stronie mdag.pl. Bilet uszkodzony, bądź z nieczytelnym kodem jest nieważny i nie podlega wymianie ani zamianie na inny bilet.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania biletów i niewpuszczenia Uczestnika na teren obiektu po przekroczeniu maksymalnej ilości uczestników. W takim przypadku uczestnik może zażądać zwrotu równowartości biletu.

§3

Sposób organizacji Imprezy

 1. Za bezpieczeństwo Imprezy w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator Imprezy oraz kina współpracujące wyszczególnione na stronie www.mdag.pl
 2. Wstęp na Imprezę odbywa się na podstawie wejściówek dystrybuowanych za pośrednictwem strony internetowej www.mdag.pl oraz kin związanych z Imprezą.
 3. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na daną projekcję (na bilecie zawarte są informacje na temat kina, sali oraz godziny rozpoczęcia projekcji).
 4. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie:
  • wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez;
  • której objawy mogą wskazywać na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (wysoka gorączka)
  • wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy;
  • głoszącej lub wywieszającej hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp. oraz materiały propagandowe o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym, religijnym;
  • odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy tj. w szczególności do:
   1. sprawdzenia i stwierdzenia uprawnień do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania do opuszczenia imprezy;
   2. wylegitymowania w celu ustalenia tożsamości;
   3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoba wnosi lub posiada przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2 Ustawy.
  • znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  • zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  • używającej otwartego ognia (ogniska, butle gazowe);
  • wnoszącej, przechowującej materiały pirotechniczne, gaz w aerozolu, substancje łatwopalne;
  • palącej tytoń oraz e-papierosy poza miejscami do tego wyznaczonymi
  • posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;
  • zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;
  • noszącej buty o metalowych zakończeniach;
  • której wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację;
  • małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej;
  • poruszającej się pojazdem mechanicznym, hulajnogą, rowerem oraz innym sprzętem sportowym;
 5. Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na teren Imprezy, Organizator jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów i zachowań niedozwolonych i dozwolonych.
 6. Zabronione jest wprowadzanie na teren imprezy zwierząt (nie dotyczy osób niewidomych z psami przewodnikami).
 7. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie imprezy bez autoryzacji Organizatora.
 8. Zabrania się wchodzenia na teren, który jest zamknięty dla publiczności lub na który wstęp jest niedozwolony.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym do odwołania imprezy z ważnego powodu.
 10. Uczestnik imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży i dzieci oraz osoby chore na epilepsję. W celu przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zalecane jest noszenie słuchawek wygłuszających dźwięk.

§4

Warunki uczestnictwa w Imprezie

 1. Podczas Imprezy zabrania się w szczególności:
  • używania elementów odzieży lub przedmiotu służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji (poza maseczkami przykrywającymi usta oraz nos);
  • głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników imprezy do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
  • rzucania przedmiotami;
  • wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu;
  • zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
  • uporczywego stania poza miejscami w sektorach wskazanych przez Organizatora;
  • rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
  • posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu;
  • umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne;
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu obiektu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
  • nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych;
  • używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;
  • używania dźwięków lub narzędzi zakłócające spotkanie lub komunikację wewnętrzną organizatora;
  • stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników Imprezy.
  • Zapisu projekcji poprzez kamerę, telefon, aparat lub tym podobne.
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie:
  • broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
  • materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
  • pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze - w uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie;
  • środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  • kasków;
  • hulajnóg oraz rowerów;
  • napojów alkoholowych;
  • materiałów zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, ksenofobiczne, lub wulgarne, a także materiałów politycznych niezaakceptowanych przez organizatora;
  • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
  • przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;
  • trąbek (np. wuwuzele itp.) oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
  • wskaźników laserowych;
  • materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora (zakaz obowiązuje zarówno na wewnątrz Obiektu jak i na terenie należącym do Hali );
  • wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet. Organizator zabrania wnoszenia profesjonalnego sprzętu, o którym mowa powyżej, w szczególności aparatów z wymienną optyką.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym Regulaminem.
 5. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: sceny, zaplecza, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów obiektu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora.
 6. Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z powyższymi postanowieniami, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu.

§5

Obowiązki uczestnika Imprezy

 1. Uczestnik Imprezy jest obowiązany:
  • nie zakłócać porządku publicznego;
  • przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu;
  • posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających Imprezę dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie, dokument potwierdzający tożsamość;
  • zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na Imprezę;
  • nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie;
  • stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora Imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo Imprezy uczestnicy Imprezy, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu Imprezy.
 3. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Za rzeczy zgubione lub porzucone na terenie Imprezie Organizator nie odpowiada.
 5. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, w tym Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Przebywanie na terenie Imprezy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej i fotograficznej oraz w nagraniach utrwalonych podczas Imprezy wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny lub niekomercyjny, na wszelkiego rodzaju nośnikach m.in. w celu transmisji Imprezy, promocji Festiwalu oraz działalności statutowej Organizatora.
 7. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 8. Zabrania się nagrywania (utrwalania w postaci rejestracji audio lub wideo lub audio-wideo) oraz utrwalania techniką fotografii cyfrowej lub analogowej całych projekcji lub ich obszernych fragmentów, spotkań w celach jakiejkolwiek publicznej publikacji (rozpowszechniania niezgodnego z prawem) dowolną techniką lub za pośrednictwem dowolnego medium w szczególności poprzez sieć Internet tj. np. na stronach internetowych www.youtube.com, www.facebook.com, www.twitter.com i innych lub aplikacji internetowych bez pisemnej zgody Organizatora.

§6

Uprawnienia uczestnika Imprezy

 1. Uczestnik Imprezy ma prawo:
  • przebywać na terenie Imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia Obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy;
  • w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych, ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego oraz postanowień niniejszego Regulaminu;
  • do informacji o:
   1. umiejscowienia punktów gastronomicznych i sanitarnych;
   2. udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze.
 1. Uczestnik Imprezy jest uprawniony do:
  • zgłoszenia przedstawicielom Organizatora (np. służbom porządkowym lub informacyjnym) poniesionych przez niego szkód na terenie Imprezy w trakcie jej trwania;
  • składania skarg.

§7

Obowiązki Organizatora Imprezy – Służby porządkowe

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  • służby porządkowe i służby informacyjne,
  • udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 1. Organizator w zakresie określonym przepisami prawa jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego, albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na teren imprezy lub Policji.
 2. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami prawa do:
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne,
  • stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inna osobę, na zasadach określonych w Ustawie;
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 3. Służby porządkowe i ochrona są obowiązane usunąć z terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub Regulaminem Obiektu.
 4. Członkowie służb porządkowych i ochrony, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażone m.in. w:
  • ręczne wykrywacze metalu,
  • inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 5. Sprzęt obsługujący Imprezę stanowi: sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, kamerowy, oraz wygrodzenia (barierki ochronne).
 6. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy.
 7. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe podczas Imprezy.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Organizator Imprezy udostępnia uczestnikom niniejszy Regulamin oraz Regulamin Obiektu poprzez wywieszenie Regulaminów przy wejściach na teren Imprezy.
 2. W czasie Imprezy Organizator oraz uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, parkingu, ani innych kosztów wynikłych z udziału w Imprezie.
 4. Organizator nie zapewnia bezpłatnych napojów, ani posiłków. Organizator udostępnia możliwość zakupu napojów i posiłków we własnym zakresie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Imprezy w przypadku pojawienia się okoliczności zagrażających życiu lub zdrowiu Uczestników Wydarzenia.
 6. Wejście na teren Obiektu stanowi jednocześnie zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio z Imprezy.
 7. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie Imprezy może odbywać się wyłącznie za uprzednią zgodą Organizatora.
 8. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z Regulaminem Imprezy lub Regulaminem Obiektu mogą być usunięte z terenu Imprezy.
 9. W przypadkach określonych w Ustawie służby porządkowe Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 10. Niszczenie mienia znajdującego się na terenie imprezy podlega karze na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany terminu Imprezy;
  • stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu;
  • stosowania urządzeń do pomiaru temperatury;
  • dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika Imprezy szkody.
 12. Niniejszy regulamin jest wywieszony przy wejściach do obiektu.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Organizator ma prawo do zbierania danych osobowych zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się.
 2. Uczestnik zapisując się na udział w Imprezie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres email. Jednocześnie biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Against Gravity jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach internetowych Against Gravity oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Against Gravity w związku z organizacją Imprezy MDAG 2020 lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Against Gravity z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińska 26C / 12;
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: kontakt@againstgravity.pl;
  3. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji Imprezy, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;
  4. odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
  5. dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; pozostałe dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
  6. dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
  7. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie;
  10. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Organizator
Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity

 
Doc shop
Kup nasze filmy na DVD
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej w: Polityce prywatności

OK